OASE AquaOxy Diaphragm Kit

Diaphragm Kit (AquaOxy 450)

 

Replacements set of 2 diaphragms for all Oase AquaOxy air pumps.